Algemene Voorwaarden

1. Begrippen

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende betekenissen toegekend aan de onderstaande begrippen:

De Huidtherapeut(en): alle medewerkers van JMH de Huidkliniek. De huidtherapeuten zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en werkzaam conform de beroepscode van de NVH, ook staan de huidtherapeuten geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Cliënt: verstaan degene die de huidtherapeut opdracht geeft tot behandeling, inclusief de wettelijke vertegenwoordiger van de client.

2. Overeenkomst & offertes

2.1 Alle door JMH de Huidkliniek aangeboden aanbiedingen, offertes, opdrachten overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn onderhevig aan deze algemene voorwaarden. Eveneens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing indien voor de uitvoering van de opdracht derden worden ingeschakeld door JMH de Huidkliniek.

2.2 Artikelen 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek worden uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard op de overeenkomsten. Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen de huidtherapeut en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst van toepassing (WGBO).

2.3 De opdrachtgever is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen, welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. De huidtherapeut is gerechtigd om de uitvoering van niet aangeboden behandelingen te weigeren.

2.4 Al onze diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover JMH de Huidkliniek schriftelijk uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

2.5 Ook al is de overeenkomst door de client aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde huidtherapeut, zijn wij steeds gerechtigd na overleg met de cliënt deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde of vergelijkbare kwalificaties.

2.6 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

3. Informatie & vastlegging

3.1 De cliënt dient de huidtherapeut op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

3.2 Indien cliënt gezondheidsklachten heeft of andere reden heeft om te twijfelen aan zijn/haar geschiktheid voor de behandeling, dient zij/hij dat voor de start van de behandeling te melden aan de huidtherapeut. Tenzij anders aangegeven garandeert de cliënt dat hij/zij in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert en dat niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij/zij niet in staat zou zijn om de behandeling te ondergaan.

3.3 JMH de Huidkliniek en cliënt zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

3.4 JMH de Huidkliniek houdt zich bij de verwerking van de persoonsgegevens van de cliënt aan de geldende privacywetten. Meer informatie over hoe JMH de Huidkliniek omgaat met persoonsgegevens staat in de privacy policy.

4.Tarieven en zorgverzekering

4.1 De prijzen zijn in EURO en inclusief btw.

4.2 Tijdens het eerste consult wordt een prijsafspraak gemaakt voor de behandeling. Hierin wordt het te behandelen gebied en de tijdsduur meegenomen.

4.3 De gemaakte prijsafspraak is per behandeling of per pakket.

4.4 De huidtherapeut behoudt zich het recht voor om af te wijken van de gemaakte prijsafspraak indien de tijdsduur of het te behandelen gebied wordt gewijzigd. Dit wordt dan voorafgaand aan de behandeling besproken met de cliënt.

4.5 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van het kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden verhoogd i.v.m. inflatie.

4.6 De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn of haar verzekeraar te declareren.

5. Betaling

5.1 De cliënt ontvangt direct na de behandeling de factuur en dient deze tegelijkertijd contant of per pinbetaling te voldoen.

5.2 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.

5.3 In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De huidtherapeut is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. De huidtherapeut is tevens bevoegd incassomaatregelen te nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.

5.4 Bij betalingsachterstand is de huidtherapeut bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

5.5 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen de huidtherapeut indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij de huidtherapeute instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

5.6 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt of de huidtherapeut verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

6. Annulering

6.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak of deze wilt verzetten dient hij dit uiterlijk 48 uur van tevoren bij de huidtherapeut te melden.

6.2 Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan is JMH de Huidkliniek genoodzaakt om €30,00 annulering of verzet kosten in rekening te brengen.

6.3 Afspraken kunnen door de cliënt en/of contactpersoon persoonlijk, telefonisch of per e-mailbericht worden geannuleerd. De annulering wordt door JMH de Huidkliniek geregistreerd op het moment dat door de cliënt wordt gebeld, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens e-mailbericht door de huidtherapeut wordt ontvangen.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Behandeling door de huidtherapeut vindt plaats op eigen risico van de cliënt. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van JMH de Huidkliniek, is alle aansprakelijkheid voor enige schade die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door de client wordt geleden uitgesloten.

7.2 JMH de Huidkliniek kan niet voorspellen hoeveel behandelingen iemand exact nodig heeft. De huidtherapeut kan alleen het gemiddeld aantal behandelingen aangeven en kan dus geen garanties geven voor het uiteindelijke resultaat. JMH de Huidkliniek is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet of onvoldoende behalen van de resultaten die de client met het aangaan van de overeenkomst beoogde te behalen, alsmede voor eventuele schade ontstaan doordat de adviezen en/of instructies van de huidtherapeut, al dan niet onjuist en/of onvolledig, zijn opgevolgd.

7.3 Indien de behandeling niet aanslaat of als de aandoening (zoals overbeharing, couperose) na verloop van tijd weer terug keert, dan is JMH de Huidkliniek daar niet voor verantwoordelijk of aansprakelijk en zal er geen restitutie van de kosten voor de behandeling plaatsvinden.

7.4 JMH de Huidkliniek is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit het niet volledige en/of waarheidsgetrouw informatie inzake de algemene gezondheid van de cliënt inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

7.5 De aansprakelijkheid van JMH de Huidkliniek, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.

7.6 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van JMH de Huidkliniek beperkt tot het bedrag van de factuur voor de betreffende behandeling.

7.7 Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

8. Klachten

8.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door de huidtherapeut, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan JMH de Huidkliniek, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de behandeling. De huidtherapeut en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen. Rechtsvorderingen uit hoofde van klachten dienen binnen één jaar na de klacht aanhangig te worden gemaakt op straffe van verval.

8.2 Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (‘PAC’). Deze commissie zal bemiddelen tussen de huidtherapeut en de cliënt.

8.3 Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijn (www.paramedisch.org).

8.4 De betalingsverplichting van de factuur die op de behandeling betrekking heeft, wordt niet opgeschort door een klacht, tenzij de huidtherapeut instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

8.5 Indien een klacht door gegrond wordt bevonden door JMH de Huidkliniek, dan zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

9. Toepasselijk recht

Op de tussen JMH de Huidkliniek en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

1.Wijzigingen

12.1 JMH de Huidkliniek behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

12.2 Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één maand na dagtekening van de bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

×